Archives
Ptr. Marvin Cabiles
UBC ManilaFrontiersPH current goals: 5-year (2019-2023):

“You are the God who works wonders, You have made known your might among the peoples.” ~Psalm 77:14
7 couples, 7 singles, 14 uupgs

 • John 17:13-18
 • Matthew 28:16-20

 

 • Matthew 4:19
 • Matthew 9:36-38
 • Luke 10:2-3

“Ngayon, 1. pupunta na ako sa iyo, at sinasabi ko ang mga ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang makamtan nila ang aking lubos na kagalakan.             
2. Ibinigay ko pa sa kanila ang iyong salita, at              
3. kinapootan sila  ng sanlibutan sapagkat sila ay hindi tagasanlibutan, tulad ko na hindi tagasanlibutan.  Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi
4. ingatan mo sila mula sa Masama. Hindi sila tagasanlibutan, tulad ko na hindi tagasanlibutan.        
5. Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan; ang salita mo ay katotohanan.
6. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, isinugo ko rin sila sa sanlibutan.”  ~ Juan 17: 13-18 (John 17: 13-18)

 • PONDERINGS
  on the Great Commission :
  • Lubos na kagalakan mula kay Jesus. (Overflowing Joy from Jesus)             
  • Nabigyan ng Salita. (Word is Given)             
  • Kinapootan ng sanlibutan. (Despised by the whole world)  
  • Iniingatan sila mula sa Masama. (Delivering them from Evil)
  • Pinapabanal ng katotohanan = Salita. (Sanctified by the truth = Word)
  • Pagsugong katulad ng Ama sa Anak. (As the Father sent the Son)
   “Samantala, ang 1. labing-isang alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na ipinagbilin sa kanila ni Jesus. At 2. nang siya'y kanilang makita, sila'y sumamba sa kanya. Ngunit ang iba ay nag-alinlangan. Paglapit ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, 3.“Naibigay na sa akin ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. 4. Kaya't sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, 5. na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, at  6. tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo. At 7. tandaan ninyo, ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon.”” ~ Mateo 28:16-20 (Matthew 28:16-20)
   • Sino? Saan? Sa anong kundisyun? (Who? Where? Under what circumstances?)
   • Sa papaanong paraan? (In what way?)
   • Kailan iniutos? (When was it commanded?)
   • Ano ang pinakauutus? (What is  the main command?) Paano masimulang tuparin? (How do we begin to obey?) Paano makukumpleto ang pagtupad? (How do we fulfill it?) Ano ang kahulugan ng “bansa”? (What is the meaning of “nation”?)
   • Ano ang kahulugan at paraan ng “pagbabautismo”? (What is the meaning and method of Baptism?)
   • Ano ang kahalagahan ng “tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo.”? (What is the importance of “teaching them to observe all I have commanded you”)
   • Ano ang implikasyon ng “ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon.”?  (What is the implication of “I will be with you until the end of age”)
    • To the 11.
    • Obedient and worshipful (even with doubts).
    • By the resurrected Sent-One (before Ascension).
    • One command with 3 participles.
    • Same command to would-be followers thru ages.
    • One God in Three Persons (historia at hari).
 • PROVISIONS
  for the Great Commission:
  • “All authority”
  • “All nations”
  • “All Jesus taught”
  • “Always with ye”
   Note: Matthew 24:14, Rev. 5:9
 • PERFORMINGthe Great Commission :
  • Discipling All Nations
   • Seek & Share
   • Sanctify & Strengthen
  • Send & Support

 

Vision: To see equipped members fulfilling the Great Commission.